Przepisy prawa

PRZEWODNIK GÓRSKI – ZAWÓD REGULOWANY

Tatrzańscy przewodnicy górscy i wysokogórscy oprócz szerokiej wiedzy merytorycznej, muszą właściwie przygotować turystów do wycieczki, sprawnie zorganizować wyjście i przede wszystkim przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzonych gości. Przewodnik górski pozostaje, jak w większości krajów europejskich, zawodem regulowanym z racji odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie.

O różnicy między przewodnictwem miejskim i terenowym a przewodnictwem górskim przeczytamy w Białej Księdze Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce (rok 2019):

„…Zawód przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego, a także zawód pilota wycieczek można określić jako zawody definiowane. W konsekwencji zadania przewodnika miejskiego i terenowego oraz zadania pilota wycieczek może obecnie wykonywać każda osoba, która jest pełnoletnia, posiada wykształcenie średnie i nie była karana za wybrane przestępstwa. Regulację utrzymana jedynie w stosunku do zawodu przewodnika górskiego, z uwagi na fakt, że jest to zawód z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.”

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego;

§ 6. 1. Ustala się następujące stopnie trudności tras i wycieczek prowadzonych przez przewodników górskich tatrzańskich odpowiedniej klasy:
1) przewodnik górski tatrzański klasy III jest uprawniony do prowadzenia wycieczek w warunkach letnich po wszystkich szlakach turystycznych i drogach tam, gdzie nie jest to ograniczone przepisami zarządzeń dyrektorów parków narodowych, wydawanych na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), a w warunkach zimowych – szlakami określonymi w programie podstawowego szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na przewodników górskich tatrzańskich klasy III;
2) przewodnik górski tatrzański klasy II jest uprawniony do prowadzenia wycieczek w warunkach i po trasach określonych w pkt 1 oraz do prowadzenia wycieczek po drogach taternickich do III stopnia trudności w warunkach letnich, a w warunkach zimowych – po drogach taternickich do II stopnia trudności oraz po wszystkich szlakach turystycznych i drogach tam, gdzie nie jest to ograniczone przepisami, o których mowa w pkt 1;
3) przewodnik górski tatrzański klasy I jest uprawniony do prowadzenia wycieczek w warunkach i po trasach określonych w pkt 1 i 2 oraz do prowadzenia wycieczek po drogach taternickich powyżej III stopnia trudności w warunkach letnich i powyżej II stopnia trudności w warunkach zimowych tam, gdzie nie jest to ograniczone przepisami, o których mowa w pkt 1.


ZARZĄDZENIE DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Zarządzenie nr 36/2019 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 20 grudnia 2019 r.

W sprawie obowiązku zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego na terenie tatrzańskiego parku narodowego

Na podstawie art. 8e ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 tekst jednolity z dnia 23.08.2018 r.), zarządza się co następuje:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego – tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła branżowa).


WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWODNIKA BEZ UPRAWNIEŃ

Dz.U.2019.0.821 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Art. 60 (1). Naruszenie wymogów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

[…]
§ 4. Kto:
1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego,
1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń,

[…]
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 61. Przywłaszczanie lub bezprawne używanie stanowiska, tytułu, stopnia, odznaki, stroju lub munduru

§ 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.WPROWADZANIE W BŁĄD CO DO POSIADANYCH UPRAWNIEŃ

Dz.U.2019.0.821 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Art.138d.

§1. Kto, podejmując zadania przewodnika górskiego na określonym obszarze górskim wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.


USTALENIA WEWNĘTRZNE CPT – NA PODSTAWIE ZALECEŃ KOMISJI TECHNICZNEJ CPT

Zalecane maksymalne  ilości klientów

 Lp

Trasa

Lato

Zima

1

WYCIECZKI DOLINNE I ŁATWE WYCIECZKI GÓRSKIE

 • Dolinki reglowe
 • Dojścia do schronisk
 • Ścieżka nad Reglami
 • Grześ
 • Kasprowy Wierch

wg. oceny przewodnika w zależności od warunków

przy ogłoszonym stopniu zagrożenia lawinowego w terenie  zagrożonym lawinami *

10

3

WYCIECZKI GÓRSKIE

 • Szczyty  i przełęcze  Tatr Zachodnich
 • Krzyżne
 • Świnicka przeł.
 • Karb
 • Zadni Granat
 • Wrota Chałubińskiego
 • Kozi Wierch z dol. Pięciu Stawów
 • Zawrat z dol. Pięciu Stawów
 • ŚwistówkaRoztocka
 • Szpiglasowa przeł. od Morskiego Oka

20

w warunkach nie wymagających asekuracji klientów liną

6

w warunkach wymagających asekuracji klientów liną

 2

4

WYCIECZKI WYSOKOGÓRSKIE

 • Skrajny Granat
 • Szpiglasowa przeł. z dol. Pięciu Stawów
 • Kościelec
 • Świnica od Świnickiej przeł.

10

2

5

TRUDNE WYCIECZKI WYSOKOGÓRSKIE

 • Rysy
 • Przełęcz pod Chłopkiem
 • Orla Perć (Świnica -Krzyżne)
 • Zawrat od Hali Gąsienicowej
 • Kozia przeł.
 • Żleb Kulczyńskiego

 5

2

6

WYJŚCIA POZASZLAKOWE

3

2

7

WYJŚCIA WSPINACZKOWE (tr. od III UIAA)

2

2

8

WYCIECZKI NARCIARSKIE do S2

  w skali Traynarda

-

w warunkach nie wymagających asekuracji klientów liną

8

w warunkach wymagających asekuracji klientów liną

 2

9

WYCIECZKI NARCIARSKIE powyżej S2

 

w warunkach nie wymagających asekuracji klientów liną

6

w warunkach wymagających asekuracji klientów liną

 2

UWAGI:

 • Przewodnik może prowadzić zgodnie z limitami tylko w zakresie posiadanych uprawnień
 • Największą dopuszczalną  i nieprzekraczalna liczbą klientów prowadzonych  przez przewodnika nawet na najłatwiejszych szlakach w dobrych warunkach  jest 50 osób
 • W przypadku niekorzystnych warunków (pogoda, śnieg, lawiny itp.) przewodnik powinien ograniczyć liczbę klientów poniżej podanych maksymalnych limitów
 • Przy trudnych wycieczkach wysokogórskich, wyjściach pozaszlakowych i wyjściach wspinaczkowych klienci powinni być wyposażeni w kaski , uprzęże i sprzęt osobisty oraz przeszkoleni w jego używaniu
 • Teren  zagrożony lawinami to miejsca w których zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 22.08.2019 (załącznik), definicją obowiązującego stopnia lawinowego oraz zaleceniami dla ruchu osób istnieje możliwość wyzwolenia lub znalezienia się w zasięgu lawiny.
 • Przy wyjściach zimowych w teren bezpośrednio zagrożony  lawinami klienci powinni być wyposażeni w ABC lawinowe oraz przeszkoleni w jego używaniu
 • Przewodnicy tatrzańscy mogą używać liny w zakresie przewidzianym programem szkolenia i egzaminowania. Asekurację klientów tzw. „metodą krótkiej liny”  mogą stosować tylko przewodnicy klas II i I którzy zostali przeszkoleni i zdali egzamin w tym zakresie.